Nadace ČEZ: Podpora regionů

10. 5. 2021

Podmínky veřejného grantového řízení Podpora regionů
Zaměření grantového řízení
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných
aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a
mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu, dobrovolných hasičů, či životního prostředí.


V grantovém řízení Podpora regionů nepodávejte žádost o:
podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních
a víceúčelových hřišť - pro tyto žádosti je určeno grantové řízení Oranžové hřiště.


Žadatel
Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem
v České republice, které splňují kritéria daná těmito podmínkami.


Kritéria pro podání žádosti:
Žadatel (tj. příjemce nadačního příspěvku), ani osoba, která vykonává funkci člena
statutárního, dozorčího nebo kontrolního orgánu žadatele:
a) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu;
b) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
činností Nadace ČEZ podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu;
c) vůči jejímu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
d) není vůči Nadaci ČEZ v postavení osoby blízké ve smyslu ust. § 22 odst. 1 a 2 zák. č.
89/2012 Sb. Občanský zákoník a není tak u něj dána překážka dle ust. § 353 odst. 1
zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník;
e) není v likvidaci;
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky dle zvláštních právních předpisů;
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;
i) nemá žádné splatné a neuhrazené dluhy vůči jakékoli společnosti patřící do Skupiny
ČEZ.

ODKAZ na výzvu

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info