Přijímací řízení

Informace pro zájemce o doktorské studium

Podmínky přijímacího řízení do DSP 2021/2022 Admission procedure terms DSP 2021/2022

Základní informace

Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského studia. Charakterizuje jej individualizovaná forma studia a samostatná vědecko-výzkumná činnost doktoranda.

Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba studia ve všech doktorských studijních programech FaF MU je 4 roky.

Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi titul Ph.D. uváděný za jménem.

Doktorské studium na FaF MU probíhá podle zásad Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity v akreditovaných studijních programech.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro akademický rok 2021/2022 je 24.

Formy studia

Doktorské studium se na FaF MU ve všech programech uskutečňuje v prezenční i kombinované formě.

Studenti prezenční formy studia mají vedle studijních a vědecko-výzkumných povinností ještě povinnosti další, mezi něž patří podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích aktivitách pracoviště apod. Všechny povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle studentem vytvořeného rozvrhu. Studenti prezenční formy studia v českých programech pobírají ve standardní době studia měsíční stipendium na podporu studia v DSP.

Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na FaF MU. Z tohoto důvodu není jejich podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a jiných aktivitách pracoviště povinný.

Právní náležitosti přijímacího řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Farmaceutická fakulta MU respektuje ustanovení § 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě výsledků přijímací zkoušky, a po souhlasném vyjádření příslušné oborové rady.

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze uchazeči mající řádně ukončené magisterské studium.

Podejte přihlášku

Studijní katalog

Studijní oddělení pro doktorské studium
telefon: 773 774 203
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info