Přijímací řízení

Informace pro zájemce o doktorské studium

Základní informace

Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského studia. Charakterizuje jej individualizovaná forma studia a samostatná vědecko-výzkumná činnost doktoranda.

Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba studia ve všech doktorských studijních programech FaF MU je 4 roky.

Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi titul Ph.D. uváděný za jménem.

Doktorské studium na FaF MU probíhá podle zásad Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity v akreditovaných studijních programech.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro akademický rok 2023/2024 bude upřesněn později.

Formy studia

Doktorské studium se na FaF MU ve všech programech uskutečňuje v prezenční i kombinované formě.

Studenti prezenční formy studia mají vedle studijních a vědecko-výzkumných povinností ještě povinnosti další, mezi něž patří podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích aktivitách pracoviště apod. Všechny povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle studentem vytvořeného rozvrhu. Studenti prezenční formy studia v českých programech pobírají ve standardní době studia měsíční stipendium na podporu studia v DSP.

Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na FaF MU. Z tohoto důvodu není jejich podíl na přednáškách, organizaci konferencí, na vzdělávacích a jiných aktivitách pracoviště povinný.

Právní náležitosti přijímacího řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Farmaceutická fakulta MU respektuje ustanovení § 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě výsledků přijímací zkoušky, a po souhlasném vyjádření příslušné oborové rady.

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze uchazeči mající řádně ukončené magisterské studium.

Studium se taktéž řídí Metodickým listem k přijímacímu řízení do DSP.

Podejte přihlášku

Studijní katalog

Studijní oddělení pro doktorské studium

telefon: 773 774 203
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info