Magisterské studium farmacie na Masarykově univerzitě

Studuj farmacii v Brně!

Co u nás můžete studovat?

Magisterský studijní program Farmacie

Forma studia prezenční
Standardní doba studia 5 let (10 semestrů)
Ukončení studia obhajoba diplomové práce + státní závěrečné zkoušky
Udělení titulu absolventům magistr (Mgr.)

Podmínky přijímacího řízení 2021/2022

Přehled důležitých termínů

Den otevřených dveří  29. 1. 2021 
Termín podávání a zaplacení přihlášky do 28. 2. 2021
Podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky (přes IS) do 11. 6. 2021
Přijímací zkoušky (řádný termín) 15. - 17. 6. 2021

Informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Často kladené otázky k přijímacímu řízení

Informace o studiu

Příprava na přijímací zkoušky

Tématické okruhy

Modelové otázky

Studijní oddělení pro magisterské studium
telefon: 541 562 802
e‑mail:

PROČ STUDOVAT FARMACII V BRNĚ?

Prakticky nulová nezaměstnanost

Široké a lukrativní spektrum uplatnění absolventů

Spousta praxe během studia

Silné vědecko-výzkumné zázemí

Je pro mě farmacie to pravé?

Farmacie = práce v lékárně? Není tomu úplně tak. I když se studium farmacie točí kolem léčiv, netýká se jenom jejich výdeje v lékárně, ale je mnohem komplexnější, než jste si možná mysleli.

Během studia farmacie si projdete všemi fázemi týkajícími se života léku – od jeho vzniku a syntézy v chemické laboratoři, přes vytvoření správné lékové formy až po užití a působení léku na lidské tělo a mikroorganismy, které se v těle nacházejí. Dostane se dokonce na právní a etické otázky užívání některých látek/léčiv. Takže pokud vás na střední škole bavily přírodní vědy, zejména chemie a biologie, máte rádi komplexnost a nepohrdnete ani jinými vědami (např. sociálně zaměřenými a technologickými), tak může být studium farmacie pro vás to pravé!

Přihláška ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně podaná e-přihláška, dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Podávání přihlášek: 01.11.2020 - 28.02.2021 na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/

Poplatek za přihlášku: 500 Kč, veškeré informace k platbě jsou uvedené v e-přihlášce Kontakt na Studijní oddělení pro magisterské studium + 420 541 562 802; studijni@pharm.muni.cz

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, ke které obdrží pozvánku.

Přijímací zkouška se skládá z oborových testů s okruhy z chemie, biologie a fyziky a z testů všeobecných studijních předpokladů (VSP). Všechny části zkoušky si fakulta připravuje sama.

Úroveň oborových testů odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Jak magisterské studium probíhá?

Český magisterský studijní program je uskutečňován v prezenční formě a standardní doba studia je pět let (10 semestrů).

První dva roky studia jsou zaměřeny na rozšiřování znalostí v oblasti přírodních a medicínských předmětů potřebných k pozdějšímu pochopení specifických předmětů farmacie. Jedná se např. o Organickou chemii, Botaniku, Morfologii a fyziologii člověka, Biochemii apod. Ve třetím a čtvrtém ročníku se studium skládá převážně z farmaceutických předmětů v čele se státnicovými předměty Farmakognozie, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie, Farmaceutická technologie a Sociální farmacie a lékárenství. Pátý ročník tvoří zpravidla povinná půlroční praxe, psaní diplomové práce a její obhajoba a státní závěrečné zkoušky, po jejichž úspěšném absolvování získáte titul magistr – ve zkratce Mgr. uváděný před jménem.

Výuka je založena na principu mezinárodně srovnatelného kreditního systému ECTS, který se skládá z povinných a povinně volitelných předmětů. Tyto předměty jsou ohodnoceny určitým počtem kreditů v závislosti na obtížnosti a časové náročnosti. Postup do dalšího roku studia je podmíněn získáním požadovaného počtu kreditů. Diplom absolventa je uznáván ve všech zemích EU.

 

Magisterský studijní program je kvalitním základem pro další vzdělávání (rigorózní řízení, doktorský studijní program, specializační a celoživotní vzdělávání).

Během vašeho studia máte mnoho příležitostí vyjet do zahraničí na stáže, praxe či studium v rámci programu Erasmus, nebo v rámci různých mezinárodních projektů, konferencí a grantů, které fakulty a Masarykova univerzita zprostředkuje.

Anglický studijní program

Farmaceutická fakulta nabízí magisterský studijní program Farmacie i kompletně v anglickém jazyce. Podmínky studia jsou stejné, jako u jeho české verze, ale tento program je placený ve formě školného. Poplatek za studium student platí ročně (za 2 semestry) a je ve výši 6 700 € (cca 177 000 Kč). V rámci tohoto programu máme studenty z celého světa od Ameriky, přes Afriku, Evropu až po Asii. Studium probíhá v menších skupinách. Přijímací řízení do anglického studijního programu probíhá zcela samostatně a přihlášky jsou přijímány standardně až do srpna. Do studia se tedy můžete přihlásit např. i v případě, že jste neuspěli u přijímacího řízení do českého studijního programu

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně podaná e-přihláška, dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Uchazeči přijatí ke studiu doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u řádného zápisu.

Uchazeči o studium z EU: 01.11.2020 - 31.08.2021 Studenti mimo EU: 01.11.2020 - 30.05.2021 na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/ Poplatek za přihlášku: 1 300 Kč (50 €)

Kontakt na Studijní oddělení pro anglické studium: + 420 602 247 584, admission@pharm.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolvent má znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti přípravy a výroby léčiv a hodnocení jejich základních požadovaných vlastností. Absolventi jsou po studiu vybaveni nejen teoreticky a odborně, ale i prakticky a jejich nástupní platy jsou na nadprůměrné úrovni.

Vystudované farmaceuty můžete potkat ve výzkumných a vývojových laboratořích farmaceutického, chemického, kosmetického nebo potravinářského průmyslu, ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, polikliniky, lékárny, laboratoře), výzkumných organizacích (Akademie věd ČR, specializované výzkumné ústavy jako např. Masarykův onkologický ústav apod.) v řídících orgánech zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, ÚZIS), pracují také jako vědečtí pracovníci managementu lokálních i nadnárodních farmaceutických společností, v neziskovém sektoru podílejícím se na ochraně, podpoře a rozvoji zdraví jednotlivců i specifických skupin obyvatelstva, v distribučních společnostech, ve společnostech zpracovávajících epidemiologická data (IT, dataanalýzy, bioanalýzy) či jako akademikové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info