Rigorózní řízení

Farmaceutická fakulta nabízí absolventům magisterského studijního programu v oblasti farmacie možnost vykonat státní rigorózní zkoušku a obhajobu rigorózní práce.

Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky a obhajoby práce je uchazeči udělen titul PharmDr. uváděný před jménem.

Možnosti přihlášení

Chci začít pracovat na rigorózní práci

Chci začít pracovat na rigorózní práci

 1. Vyberte si obor, kde chcete složit státní rigorózní zkoušku a obhájit svou rigorózní práci.

 2. Kontaktujte předsedu, který se s Vámi domluví na dalším postupu a navrhne vám optimální průběh přípravy vaší rigorózní práce.

 3. Pokud požadujete pro přípravu práce odborné vedení nebo plánujete využití přístrojového nebo laboratorního vybavení FaF, uhraďte prosím poplatek prostřednictvím Obchodního centra (OC).

  • Požaduji odborného konzultanta - poplatek 8 000 Kč

   V rámci poplatku jsou zahrnuté konzultace s vybraným odborníkem v dané oblasti a revize závěrečné verze práce před jejím odevzdáním. Seznamy odborných konzultantů naleznete v sekci Obory rigorózního řízení.

   Zaplatit poplatek za odborného konzultanta

  • Požaduji odborného konzultanta a využití přístrojového a laboratorního vybavení - poplatek 14 000 Kč

   V rámci poplatku máte možnost využít pro svůj výzkum přístrojů a laboratoří fakulty, ale také odborné vedení experimentální i teoretické části práce včetně závěrečné revize práce před odevzdáním. Z důvodu využití majetku fakulty je nutné se v průběhu procesu přihlásit a odsouhlasit dodržování podmínek práce v laboratořích. Bližší proškolení pak bude probíhat s konzultantem nebo předsedou komisí.

   Zaplatit poplatek za odborného konzultanta a využití přístrojového a laboratorního vybavení


  • Požaduji přístup k využití informačních zdrojů Knihovny Masarykovy univerzity mají své služby včetně přístupu k elektronickým informačním zdrojům nejen pro studenty nebo absolventy MU, ale také pro externí uživatele. Bližší podmínky registrace a využití služeb knihoven můžete upravit zde . 4. Po sepsání práce se přihlaste ke státní rigorózní zkoušce a obhajobě rigorózní práce prostřednictvím přihlášek v ISu MU.
  Pokud nemáte přístupové údaje do ISu a máte uhrazen poplatek za rigorózní zkoušku, o přístupové údaje si můžete ovlivnit mailem na: rigo@pharm.muni.cz.

 5. Uhraďte poplatek 8 800 Kč prostřednictvím Obchodního centra (OC).

  Poplatek zahrnuje náklady spojené s organizováním státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce, vystavení diplomu a jeho slavnostním předáním.

  Zaplatit poplatek za rigorózní řízení

   

 6. Předseda Rigorózní komise Vás bude kontaktovat a popíše Vám další průběžné řízení.

Mám rigorózní práci hotovou a chci se přihlásit k zahájení rigorózního řízení

Mám rigorózní práci hotovou a chci se přihlásit k zahájení rigorózního řízení (obhajoba a státní závěrečná zkouška)

  1. Přihlaste se ke státní rigorózní zkoušce a obhajobě rigorózní práce prostřednictvím přihlášky v ISu MU.
   Pokud nemáte přístupové údaje do ISu a máte uhrazen poplatek za rigorózní zkoušku, o přístupové údaje si můžete zažádat mailem na: rigo@pharm.muni.cz.

  2. Uhraďte poplatek 8 800 Kč prostřednictvím Obchodního centra (OC).

   Zaplatit poplatek za rigorózní řízení
 1. Předseda Rigorózní komise Vás bude kontaktovat a popíše Vám další průběh řízení.

Opakuji celou státní závěrečnou zkoušku nebo její část

Opakuji celou státní závěrečnou zkoušku nebo její část:

Zaplacení poplatku prostřednictvím Obchodního centra (OC):

 1. Uhraďte poplatek za opakování zkoušky.
 2. Předseda Rigorózní komise Vás bude kontaktovat a popíše Vám další průběžné řízení.

Termíny

Přihlášení je možné od 1. 10. 2020 . Přihlášky budou poté přijímány v průběhu celého akademického roku .

Uchazeči přihlášení v období od 1. 1. do 30. 6. absolvují zkoušku nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku. Uchazeči přihlášení od 1. 7. do 31. 12. absolvují zkoušku nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Obhajoba rigorózní práce proběhne nejpozději do jednoho roku od odevzdání práce.

Termíny státních rigorózních zkoušek:
Farmaceutická technologie - 15.5.2024 - 10:00 hodin
FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE - 21.5.2024 - 9:00 HODIN
FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE - 21.5.2024 - 10:30 HODIN

 

 

Obory rigorózního řízení

Sociální farmacie – lékárenství

Základní informace

Sociální farmacie a lékárenství jsou vědními a aplikovanými oblastmi farmacie, zaměřenými na vztahy mezi léčivem a společností. Rigorózní práce se tematicky orientují na problematiku historie a současnosti poskytování lékárenské a klinicko-farmaceutické péče, ekonomiky, právní úpravy a etiky farmaceutických odborných činností, s důrazem na zajišťování kvality, účinnosti, bezpečnosti a ekonomické efektivity farmakoterapie a zdravotnických intervencí.

Rigorózní práce mají charakter původních vědeckých prací a musejí prezentovat výstupy vhodné ke zveřejnění v odborném tisku.

Předseda komise

Seznam konzultantů

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc.
PharmDr. Dominik Grega, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.
PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.
PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Farmakognozie

Základní informace

Farmakognozie je věda o léčivech a pomocných látkách přírodního původu používaných v humánním a veterinárním lékařství. Zabývá se vyhledáváním a studiem jejich zdrojů, možnostmi jejich získávání. Vysvětluje vzájemné souvislosti a podmíněnosti tvorby sekundárních metabolitů, mechanismus jejich účinku a možnosti praktického využití. Obsahové látky definuje strukturou, která podmiňuje biologické vlastnosti jako objektivně měřitelnou skutečnost.

Rigorózní práce z Farmakognozie mají charakter původní vědecké práce a musí obsahovat poznatky vhodné ke zveřejnění v odborném tisku. Mají experimentální charakter. Vlastní experimenty se konají až na ojedinělé výjimky na Ústavu přírodních léčiv. Experimentální práce je zaměřena na izolaci, identifikaci a testování biologické aktivity sekundárních metabolitů vyšších rostlin, převážně ze skupiny fenolů a terpenů. Pro izolaci se využívají především chromatografické metody, pro identifikaci metody spektrální. Součástí je také příprava derivátů a parciální obměna izolátů za účelem jejich dalšího studia.

Předseda komise

Seznam konzultantů

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
PharmDr. Marie Čulenová, Ph.D.
PharmDr. Margita Dvorská, PhD.
PharmDr. Petra Hřibová, Ph.D.
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.
PharmDr. Milan Malaník, Ph.D.
PharmDr. Lenka Molčanová, Ph.D.
prof. RNDr. Dr.h.c. Václav Suchý, DrSc.
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D.
PharmDr. Gabriela Škovranová, Ph.D.​
doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
Mgr. Ing. Jiří Václavík, Ph.D.
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Farmaceutická technologie

Základní informace

Obor Farmaceutická technologie studuje zákonitosti tvorby lékových forem, jejich struktury a fyzikálně chemické vlastnosti pro optimalizaci biofarmaceutických parametrů léčivých přípravků s důrazem na časovou a místní liberaci léčivých nebo pro další účely. Rigorózní práce se zaměřuje zejména na vývoj moderních orálních a perorálních lékových systémů pro zajištění řízeného uvolňování a vyšší biologické dostupnosti léčivé pro humánní medicínu (matricové tablety, pelety, mikročástice, tobolky, rezervoárové systémy, dispergovatelné tablety, orodispergovatelné filmy, liquisolid systémy aj.), na vývoj prostředků na rány na bázi různých polymerních nosičů nebo aplikovaných metod farmaceutické technologie pro vojenské účely.

Předseda komise

Seznam konzultantů

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.
PharmDr. Jan Elbl, Ph.D.
doc. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.
doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc.
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.
PharmDr. Miroslava Pavelková, Ph.D.
Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D.
PharmDr. Kateřina Tenorová, Ph.D.
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D.
PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D.

Farmakologie a toxikologie

Základní informace

Obhajované rigorózní práce v oboru farmakologie a toxikologie spadají do oblastí preklinického a klinického výzkumu léčiv. Oba typy rigorózních prací musí obsahovat původní vědecké výsledky. V rámci experimentální práce můžete využít laboratoře FaF například pro testování toxicity látek, stanovení rizika lékových interakcí u nově izolovaných/syntetizovaných molekul nebo se věnovat výzkumu v rozličných in vivo experimentálních modelech. Další možností je věnovat se výzkumu spojenému s klinickým použitím léčiv v oblastech farmakovigilance, farmakoepidemiologie, racionální farmakoterapie apod.

Pokud si nejste jistí, jestli téma Vaší práce spadá do tohoto oboru nebo naopak chcete vědět jaké jsou aktuální možnosti témat pro zpracování rigorózní práce v oboru Farmakologie a toxikologie můžete se obrátit na předsedu oborové komise.

Předseda komise

Seznam konzultantů

MVDr. Renata Blechová, Ph.D.
MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D.
PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Ph.D.
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D.
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová, Ph.D.
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Farmaceutická chemie

Základní informace

Hlavní oblastí a cílem rigorózního řízení v oboru farmaceutická chemie je studium biologicky aktivních molekul s definovanou strukturou a vlastnostmi, které určují jeho terapeutické využití k léčbě stavů projevujících se chorobností nebo definovanými poruchami funkce organismu. Z pohledu celospolečenského je naší prioritou zvýšení kvalifikace, odborné úrovně a společenského uznání absolventů farmaceutického studia. Témata jsou orientována na studium vztahu chemické struktury a biologické aktivity, studium fyzikálně chemických a analytických vlastností léčiva, biochemických a farmakologických vlastností potenciálních nebo v terapeutické praxi používaných léčiv. V současnosti jsou studovány potenciální léčiva s antimikrobiálním a protinádorovým účinkem, s účinkem na kardiovaskulární systém, potenciální léčiva neurodegenerativních onemocnění aj. V rámci studia a výzkumu těchto oblastí jsou realizovány moderní syntetické postupy, stanovuje se čistota a identifikace produktů (UV a IR spektra, 1H a 13C NMR analýza apod.), jsou využívány moderní a rozvíjející se analytické a separační metody využitelné v analýze léčiv, experimentální hodnocení fyzikálně-chemických vlastností látek, návrhy nových struktur pomocí molekulového modelování aj. Většina realizovaných rigorózních prací je charakteru experimentálních. 

Předseda komise

Seznam konzultantů

Doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
RNDr. Eva Havránková, Ph.D.
doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.
Mgr. Michaela Kuchynka, Ph.D.
PharmDr. Pavlína Marvanová, Ph.D.
Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.
PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.
Ing. Klára Odehnalová, Ph.D.
PharmDr. Jan Otevřel, Ph.D.
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D.
Mgr. Hana Pížová, Ph.D.

Přílohy k elektronické přihlášce

Přílohy, které je nutné nahrát v elektronické podobě k přihlášce

1. absolventi magisterského studijního programu farmacie na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity a na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno doloží k přihlášce běžnou kopii diplomu a dodatku k diplomu, příp. vysvědčení o vykonání státní závěrečné zkoušky,

2. absolventi ze zahraniční vysoké školy se sídlem v některé z členských zemí Evropské unie doloží k přihlášce úředně ověřenou kopii dokladů o vysokoškolském vzdělání v oboru farmacie nebo rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání odborné kvalifikace a o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta v České republice,

3. absolventi ze zahraniční vysoké školy se sídlem mimo Evropskou unii doloží k přihlášce nostrifikační doložku ke všem dokladům o vysokoškolském vzdělání v oblasti farmacie,

4. odborný životopis, jehož součástí je přehled odborné činnosti účastníka vč. uveřejněných výsledků a publikací nebo výsledků přijatých k uveřejnění,
5. čestné prohlášení, že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném řízení o udělení akademického titulu,

6. pokud byla pro vypracování rigorózní práce využita data získaná z pracoviště mimo fakultu, je nutné předložit souhlas tohoto pracoviště se zpracováním dat v rámci rigorózní práce předkládané na fakultě.

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info