INTERREG V-A SK-CZ; INTERREG Rakousko - ČR; FONDY EHP - program vzdělávání

15. 12. 2020

V současné době jsou otevřeny tři výzvy na spolupráci pracovišť vysokých škol na rozvoj výuku a vzdělávání u dvou a více zahraničních partnerů (států, krajů, regionů).

 

Interreg V-A SK-CZ

Program Interreg V-A SK-CZ podporuje projekty s přeshraničním dopadem. Projekt musí mít minimálně 2 partnery, kteří pocházejí z obou zemí programu. Projekt musí prokázat jasný přínos pro podporované území, výsledky se musí projevit na obou stranách hranice. Regiony programu na slovenské straně jsou kraje Trnavský, Trenčiansky a Žilinský a na české straně kraje Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský.
Realizace projektu musí být ukončena do 31. 7. 2023.

Příspěvek z EFRR je 85 % celkových způsobilých výdajů projektu (žadatelé z České republiky mohou ze státního rozpočtu získat dalších 5 % dotace na spolufinancování).
Min. příspěvek na projekt z EFRR 100.000 EUR. Max. příspěvek na projekt z EFRR 500.000 EUR.
Deadline je 15. 1. 2021.

Těžištěm podpory jsou aktivity zaměřené na přípravu a realizaci společných vzdělávacích a školících programů a zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Minimálním požadavkem programu je zapojení obou partnerských zemí při spolupráci dvou institucí.

Povinné projektové aktivity (nutné zvolit min. 1)

 • Příprava nových společných vzdělávacích programů/výstupů.
 • Příprava inovovaných společných vzdělávacích programů/výstupů.
 • Zavedení (využití) vytvořených společných vzdělávacích programů/výstupů do praxe a vyhodnocení efektivity (zavedení do procesu výuky).
 • Zavedení a využití e-learningu.
 • Školení/trénink doktorandů/pedagogů.

V rámci přípravy žádostí jsou vítány aktivity související s distančními a on-line formami vzdělávání (mj.) studentů vysokých škol s přeshraničním dopadem.

 • Aktivity na zvyšování digitálních zručností pedagogů a studentů s přeshraničním dopadem.
 • Zavádění interaktivních nástrojů na zadávání úloh pro studenty a nástrojů na efektivní učení v přeshraničním území.
 • Sdílení know-how mezi školami v přeshraničním území SR a ČR.
 • Nákup technického vybavení pro pedagogy a studenty potřebného pro on-line výuku (do výše 50 % rozpočtu žadatele/partnera).

K povinným je možné realizovat další aktivity popsané v projektové dokumentaci (není možné definovat vlastní projektové aktivity). Mezi podporované výstupy aktivit patří např. společné vzdělávací programy, nové formy vzdělávání, strategie/analýzy/studie, pracovní listy a sešity, učebnice/učební texty/metodické příručky, e-learning, účastníci školení/tréninků/praxí, výměnné stáže a pobyty.

Možnosti čerpání rozpočtu: osobní náklady; cestovní náklady, náklady na ubytování; služby (studie, analýzy, školení atd.); nákup vybavení (IT HW a SW, přístroje a zařízení, výukové pomůcky atd.); investice.

 

INTERREG Rakousko - Česká republika

Program Interreg Rakousko - Česká republika podporuje projekty s přeshraničním dopadem. Projekt musí mít dopad na jeden z následujících regionů v ČR: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a na jeden z následujících regionů v Rakousku: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Délka ani celková výše nákladů projektů není omezena.

Podporované aktivity v rámci Prioritní osy 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce hovoří i o systematické spolupráci vzdělávacích institucí a institucí na trhu práce a spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí (vzájemná setkání, aktivity pro děti atd.).

Podporované aktivity v rámci Prioritní osy 3 - Rozvoj lidských zdrojů hovoří o harmonizaci systému odborného vzdělávání a přizpůsobení trhu práce; rozvoj společných vzdělávacích programů a dalších opatření v podobě studijních plánu/osnov, výměny studentů, výuky cizích jazyků, dvojstranných odborně vzdělávacích programů; Adaptaci vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám daného regionu.

Podporované aktivity v rámci Prioritní osy 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací hovoří o podpoře přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, společně využívané/sdílené přeshraničně; Investic do nových společně využívaných /sdílených výzkumných a vývojových zařízení; rozšíření a modernizace technologických zařízení; podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních kapacit; Společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know - how mezi výzkumnými a inovačními institucemi a podniky; Systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) připojit se k systému inovací a využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací; Propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými institucemi, vzdělávacími/výzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky.

Důležitý je přeshraniční dopad spolupráce, kdy spolupráce má přidanou hodnotu pro projekt, jeho cíle a projektové partnery (výsledků nemůže být dosaženo, nebo jen v omezeném rozsahu bez spolupráce); projekt přispívá k rozvoji přeshraničních sítí/vztahů (socioekonomických, kulturních atd.) a k eliminaci bariér mezi oběma členskými státy a posiluje tak společnou identitu; cílové skupiny z obou stran hranice mají z projektu prospěch; programové území má ze spolupráce jasný prospěch; přeshraniční dopad projektu je územně vyvážený na obě strany hranice, (zde jde o celkové územní hledisko příhraničního regionu, spíše než o vyvážené rozdělení tohoto užitku mezi Rakouskem a ČR); projekt má široký územní dopad (místní, regionální, národní, EU).

Příspěvek u veřejných institucí až 85 % celkových způsobilých nákladů

Deadline je 15. 1. 2021.

 

FONDY EHP - program vzdělávání

Žádat může česká VŠ společně s minimálně jednou organizací ze zemí EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Délka projektu je 12 nebo 24 měsíců. Minimální příspěvek na projekt je 20 000 EUR, maximální příspěvek na rozpočet je 150 000 EUR

Deadline pro žádosti institucionální spolupráce je 17. 2. 2021.

Zaměření projektu:

 • institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímacími státy na všech úrovních vzdělávání
 • zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech
 • spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce
 • profesní rozvoj učitelů

Aktivity projektu: 

 • modernizace nebo inovace kurikula a vytváření společných studijních programů a kurzů
 • rozvoj a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů dobré praxe v oblasti výukových metod

U projektů se očekává, že jejich výsledkem budou intelektuální výstupy (kurikula, výukové materiály, studie, workshopy nebo školení).

Možnosti čerpání rozpočtu: projektové řízení a organizace; mezinárodní projektová setkání; mzdové náklady; organizace diseminačních akcí; mimořádné náklady; náklady na účastníky se specifickými potřebami; cestovní náklady; pobytové náklady pro zaměstnance.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info