Management ve farmacii

(9.2. - 27.4.2023, cyklus 12 přednášek, online)


Farmaceutická fakulta MU ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU nabízí v rámci celoživotního vzdělávání ucelený kurz Management ve farmacii.

Charakteristika cyklu:

Tento 12-dílný cyklus přednášek je zaměřen na ekonomické aspekty řízení lékáren a podnikatelské činnosti v oblasti farmacie a farmaceutického průmyslu.

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují a pokrývají všechny základní aspekty podnikatelské činnosti, tedy oblast legislativních aspektů podnikání, managementu, marketingu, projektového řízení a řízení finanční stránky podnikání. Ekonomická témata jsou doplňována odbornými informacemi z farmaceutické praxe – výroby, registrace a distribuce léčiv. Vybrané kurzy se zaměří na problematiku provozu lékáren, na probíhající elektronizaci a nové výzvy v oblasti farmacie.

Účastníci:

Tento cyklus se zaměřuje především na zaměstnance či management lékáren a farmaceutických firem zabývajících se výzkumem, výrobou a distribucí léčiv. Dále také na absolventy, ale i studenty farmaceutických i ekonomických fakult z ČR a SR, kteří se pohybují, či plánují pohybovat v oblasti lékárenství či farmaceutického průmyslu. Zúčastnit se mohou i zájemci z řad veřejnosti, kteří se o tuto problematiku zajímají. Podmínkou účasti je ukončené alespoň středoškolské vzdělání.

Obsah cyklu:
 1. Legislativní a odborné požadavky pro provozování lékáren (Dr. Smejkalová, 9.2.2023)
 2. Základy podnikání ve farmacii (Dr. Šafrová Drášilová, 16.2.2023)
 3. Otázky lékové regulace a registrace léčiv (Dr. Šaloun, 23.2.2023)
 4. Základy managementu lékáren (Doc. Marciánová, 2.3.2023)
 5. Digitální farmacie - příležitosti a rizika (Dr. Smejkalová, 9.3.2023)
 6. Marketing v činnosti lékárny a ve farmacii (Dr. Kuchynková, 16.3.2023)
 7. Lékárna orientovaná na pacienta (Dr. Vašut, 23.3.2023)
 8. Projektové řízení ve farmacii (Dr. Smutný, 30.3.2023)
 9. Základy farmakoekonomiky a její místo ve farmacii (Dr. Grega, 6.4.2023)
 10. Finanční řízení lékárny a jeho specifika (Dr. Vágnerová Linnertová, 13.4.2023)
 11. Výroba a distribuce léčiv v souvislosti se zabráněním vstupu padělků na trh (Doc. Dohnal, 20.4.2023)
 12. Účetní a daňová specifika podnikání ve farmacii (Dr. Valouch, Ing. Nešleha, 27.4.2023)

Jednotlivé přednášky byly schváleny a zaregistrovány pod čísly 22646, 22766, 23317, 23318, 23319, 23321, 23322, 23323, 23324, 23325, 23326, 23320 a ohodnoceny 4 body do celoživotního vzdělávání ČLnK.

(podrobný obsah přednášek zde)

Časový harmonogram:
 • Cyklus 12 přednášek (vždy 90 minut)
 • Přednášky budou probíhat online vždy ve čtvrtek od 17:00 do 18:30
 • (Každá přednáška bude nahrávaná a přístupná přihlášeným účastníkům po dobu 1 týdne)
Přednášející:
 • Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA (FaF MU)
 • Doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (ESF MU)
 • PharmDr. Dominik Grega, Ph.D. (FaF MU)
 • Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (ESF MU)
 • PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D. (FaF MU)
 • Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (ESF MU)
 • Ing. Petr Smutný, Ph.D. (ESF MU)
 • PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. (FaF MU)
 • Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (ESF MU)
 • Ing. Petr Valouch, Ph.D. (ESF MU)
 • PharmDr. Karel Vašut, Ph.D. (FaF MU)
 • Ing. Josef Nešleha (ESF MU)
Forma výuky:

Online, před platformu MS Teams

Přihlašování:

Přihlašování bylo ukončeno. (Chcete dostat informaci o spuštění přihlašování na naše kurzy? Zanechte nám zde svůj e-mail a my Vám dáme vědět.)


Podrobný obsah přednášek:

1. LEGISLATIVNÍ A ODBORNÉ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ LÉKÁREN (9.2.2023)

Přednáška o základních legislativních požadavcích na provozně – technické vybavení lékáren a jejich personální zabezpečení. Lékárna je zdravotnické zařízení poskytující lékárenskou a klinicko-farmaceutickou péči. Její místo ve zdravotnickém systému ČR je nenahraditelné. Je dostupnost této péče dostatečná a rovnoměrná? Přednáška vysvětlí, zda máme v České republice regulovanou síť lékáren a jaké možnosti regulace existují v zahraničí.  Zodpoví základní otázku legislativních požadavků na zřízení lékárny. Mezi tyto požadavky zahrneme i otázku personálního zabezpečení provozu lékárny – budou popsány jednotlivé profese a jejich kompetence. Součástí přednášky bude i krátká virtuální exkurze do lékárny – nahlédnete do zázemí veřejné lékárny. Přednášející: PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D. (FaF)

2.  ZÁKLADY PODNIKÁNÍ VE FARMACII (16.2.2023)

Jak se liší podnikání od zaměstnání, kdy se do něj pustit a čím začít? Proč jsou některé obory pro podnikání přístupnější než jiné? Co by vlastně měl takový podnikatel umět a zvládat a v čem je specifické podnikání v oblasti farmacie? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky se dozvíte v on-line kurzu „Základy podnikání ve farmacii“ pořádaném Ekonomicko-správní fakultou MU. Přednášející: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (ESF)

3. OTÁZKY LÉKOVÉ REGULACE A REGISTRACE LÉČIV  (23.2.2023)

Jaká je šance, že se z laboratorního objevu stane skutečně léčivo? Jak je taková cesta dlouhá a finančně náročná? Jak je garantováno, že je léčivý přípravek skutečně kvalitní? Velká část populace vnímá léčivé přípravky jako zboží. Svádí je k tomu i dostupnost volně prodejných léčivých přípravků mimo lékárny, např. na benzinových pumpách. Častým problémem je rovněž zaměňování potravních doplňků s registrovanými léčivými přípravky. Cílem přednášky je ilustrovat cestu, kterou musí absolvovat potenciální léčivo, než se z něj stane registrovaný léčivý přípravek. Přednášející:  PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. (FaF)

4. ZÁKLADY MANAGEMENTU LÉKÁREN (2.3.2023)

V případě provozování vlastní lékárny potřebujete spolupracovníky, kteří spolu s Vámi zajistí její bezchybné fungování. Jako manažer lékárny musíte postavit tým schopných pracovníků a poté přemýšlet, jak je správně vést a motivovat. Přednášející: Doc. Ing Pavla Marciánová, Ph.D. (ESF)

5. DIGITÁLNÍ FARMACIE: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA (9.3.2023)

Jaké jsou benefity a rizika elektronizace v oblasti zdravotnictví? Digitalizace zdravotnictví je v současné době chápána jako jedna z cest ke zlepšení zdraví obyvatel České republiky a je součástí postupné změny v systému zdravotních služeb. Jedná se o proces, který má v dlouhodobém horizontu mít příznivý dopad na kvalitu života. Tato přednáška představí historii, vývoj a současný stav elektronizace zdravotnictví pohledem lékárenské péče. Zajisté je pro veřejnost nejznámější prvek elektronický recept. Nicméně toto není jediná inovace, představíme si i další méně viditelné aspekty tohoto procesu – např. v oblasti ověřování pravosti léčiv ve smyslu FMD. Zkusíme se zamyslet nad budoucností, přínosy a riziky on-line zdravotních služeb. Jakým výzvám budeme čelit pohledem jednotlivce, společnosti, managementu, marketingu? Přednášející: PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.​ (FaF)

6. MARKETING V ČINNOSTI LÉKÁRNY A VE FARMACII (16.3.2023)

Jakmile začnete provozovat lékárnu, stojíte před problémem, jak se o Vaší lékárně dozví zákazníci, kteří tam budou nakupovat a jež se k Vám budou také rádi vracet, proto je třeba s ohledem na cílové skupiny zákazníků aplikovat konkrétní účinné formy marketingové komunikace. Přednášející: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (ESF)

7. LÉKÁRNA ORIENTOVANÁ NA PACIENTA (23.3.2023)

Co všechno může lékárna nabídnout a s čím vším Vám v ní mohou kvalifikovaně poradit? Jak se v lékárně využívá elektronizace, digitalizace a telemedicína? Lékárna by měla být místem, kde se pacienti dozvědí vše o svých lécích, získají informace o léčbě běžných onemocnění a také jim zde poradí s prevencí. Mezi činnosti, které může lékárna kvalifikovaně poskytovat patří například poradenství týkající se prevence onemocnění a úpravy životního stylu. Jako příklad lze uvést porady zabývající se odvykáním kouření nebo různé typy diet. K čím dál více nabízeným službám patří také screening a časná diagnostika. Běžné bývá měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, stanovení typu pleti a další. Stěžejní ale není jen naměření jednotlivých hodnot, ale jejich správná interpretace a návrhy řešení. Jaká je budoucnost v medicíně a farmacii? Jaké jsou možnosti telemedicíny a e-komunikace a on-line poskytovaného poradenství? Nahradí prostředí internetu návštěvu v běžné kamenné lékárně? Přednášející: PharmDr. Karel Vašut, Ph.D. (FaF)

8. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE FARMACII  (30.3.2023)

Co odlišuje dobře řízené projekty od těch ostatních? Jsou úspěšnější, mají více spokojených spolupracovníků i partnerů a jejich výsledky jsou kvalitnější. Pokud chcete zlepšit řízení svých projektů a zjistit, jaké nástrahy na vás čekají a jak se jim vyhnout, nechte se inspirovat kurzem Projektové řízení ve farmacii, kde se dozvíte užitečné a praktické tipy, jak efektivně projekty řídit, ať už se jedná o vývoj nového léku nebo o otevření lékárny. Přednášející: Ing. Petr Smutný, Ph.D. (ESF)

9. ZÁKLADY FARMAKOEKONOMIKY A JEJÍ MÍSTO VE FARMACII (6.4.2023)

Cesta vstupu léku na trh nekončí klinickými zkouškami a registrací. Ještě předtím, než se léky dostanou do systému úhrad, musí splnit další kritérium – nákladovou efektivnost. Právě nákladová efektivita se prokazuje pomocí farmakoekonomických analýz. V některých zemích, už i v ČR, vstupuje do procesu i sociální perspektiva, a nejen perspektiva plátců zdravotní péče. Jaké typy farmakoekonomických analýz známe? Jaké informace od nás bude vyžadovat regulátor? A jak můžeme využít farmakoekonomiku a „health technology assessment“ v oblastech mimo státní regulační sféru? Přednášející: PharmDr. Dominik Grega, Ph.D. (FaF)

10. FINANČNÍ ŘÍZENÍ LÉKÁRNY A JEHO SPECIFIKA (13.4.2023)

V okamžiku, kdy studenti dostudují a nastoupí do praxe, se ukazuje, že si začínají uvědomovat potřebu prohloubení znalostí z oblasti financí a finančního řízení. Najednou podnikají nebo zodpovídají za provoz lékárny, vydělávají vlastní peníze a potřebují pochopit finanční stránku věci. Tito noví lékárníci jsou připraveni na každodenní klinické aspekty jejich profese, ale objevují se nové výzvy související s provozem nebo asistencí při provozování podniku. Cílem kurzu je poukázat na důležitost finanční stránky v procesu řízení lékárny. V rámci úvodního kurzu budou prezentována základní souvislosti finančního řízení relevantní pro provoz lékárny. Jedná se zejména o problematiku čtení finančních výkazů, pochopení základů finanční analýzy a finančních aspektů řízení zásob. Dále pak oblast rozpočtování a základy ocenění zboží a služeb. Přednášející: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (ESF)

11. VÝROBA A DISTRIBUCE LÉČIV V SOUVISLOSTI SE ZABRÁNĚNÍM VSTUPU PADĚLKŮ NA TRH (20.4.2023)

Výskyt padělků léčiv je velice nebezpečným jevem, proti kterému byla přijata řada opatření. Přednáška je zaměřena na rozbor příčin tohoto jevu a na nové povinnosti výrobců a distributorů léčiv v této souvislosti. Co vše přispívá k rozšiřování padělků léčiv? Jaká je současná situace v této oblasti a jak vypadá právní úprava, která by měla omezit výskyt padělků a ilegálních přípravků, a jaká opatření již byla přijata? Jakou úlohu mají v tomto boji regulační orgány? Co jsou to ochranné prvky a pro která léčiva jsou povinně používány? Jaké úlohy mají národní úložiště a centrální úložiště? Jaké nové povinnosti mají v této souvislosti výrobci a distributoři léčiv? Má paralelní trh s léčivy vliv na četnost výskytu padělků? Jaké jsou hlavní příčiny nedostupnosti některých léčivých přípravků? Na všechny tyto otázky a na ještě mnoho dalších budete znát odpověď po absolvování této přednášky. Přednášející: Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA (FaF)

12. ÚČETNÍ A DAŇOVÁ SPECIFIKA PODNIKÁNÍ VE FARMACII (27.4.2023)

Znáte všechna účetní a daňová zákoutí podnikání ve farmacii? Kdy je nutné vést účetnictví? Jaké všechny registrační povinnosti má podnikatel pohybující se ve farmacii? Jakým způsobem a kdy je nutno podávat daňová přiznání k základním daním (daň z příjmů, DPH, silniční daň, daň z nemovitých věcí)? Vztahují se na podnikatelské subjekty v oblasti farmacie i odvodové povinnosti k sociálnímu a zdravotnímu pojištění? Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti? Jak fungují služební cesty a cestovní náhrady za ně? To vše se v tomto kurzu dozvíte a procvičíte si na řadě praktických příkladů. Přednášející: Ing. Petr Valouch, Ph.D., Ing. Josef Nešleha (ESF)

 


PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF

telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:
Bc. Oldřich Chmela

Správce CIT FaF, Technická podpora kurzů CŽV

telefon: 778 527 919

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info