Management ve farmacii

(25.11.2021 - 17.2.2022, cyklus 10 přednášek, Online)


Farmaceutická fakulta MU ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU nabízí v rámci celoživotního vzdělávání ucelený kurz Management ve farmacii.

Charakteristika cyklu:

Tento 10-dílný cyklus přednášek je zaměřen na ekonomické aspekty řízení lékáren a podnikatelské činnosti v oblasti farmacie a farmaceutického průmyslu.

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují a pokrývají všechny základní aspekty podnikatelské činnosti, tedy oblast legislativních aspektů podnikání, managementu, marketingu, projektového řízení a řízení finanční stránky podnikání. Ekonomická témata jsou doplňována odbornými informacemi z farmaceutické praxe – výroby, registrace a distribuce léčiv. Vybrané kurzy se zaměří na problematiku provozu lékáren, na probíhající elektronizaci a nové výzvy v oblasti farmacie.

Účastníci:

Tento cyklus se zaměřuje především na zaměstnance či management lékáren a farmaceutických firem zabývajících se výzkumem, výrobou a distribucí léčiv; Dále také na absolventy, ale i studenty farmaceutických i ekonomických fakult z ČR a SR, kteří se pohybují, či plánují pohybovat v oblasti lékárenství či farmaceutického průmyslu. Zúčastnit se mohou i zájemci z řad veřejnosti, kteří se o tuto problematiku zajímají. Podmínkou účasti je ukončené alespoň středoškolské vzdělání.

Obsah cyklu:

Celá série 10 přednášek bude provázána prostřednictvím tzv. myšlenkových map, na jejichž základě bude na praktických příkladech ilustrována, vysvětlována a analyzována řada praktických aspektů podnikatelské činnosti. Ideální tedy je, aby se účastníci zúčastnili všech kurzů, je však možné si  vybrané přednášky zapsat i jednotlivě, dle zájmu účastníků.

 1. Legislativní a odborné požadavky pro provozování lékáren (25.11.2021)
 2. Základy podnikání ve farmaceutickém průmyslu (2.12.2021)
 3. Otázky lékové regulace a registrace léčiv (9.12.2021)
 4. Základy managementu lékáren (6.1.2022)
 5. Digitální farmacie - příležitosti a rizika (13.1.2022)
 6. Marketing v činnosti lékárny a ve farmaceutickém průmyslu (20.1.2022)
 7. Lékárna orientovaná na pacienta (27.1.2022)
 8. Projektové řízení ve farmaceutickém průmyslu (3.2.2022)
 9. Výroba a distribuce léčiv v souvislosti se zabráněním vstupu padělků na trh (10.2.2022)
 10. Finanční řízení lékárny a jeho specifika (17.2.2022)

(podrobný obsah přednášek zde)

Časový harmonogram:
 • Cyklus 10 dvouhodinových přednášek.
 • Přednášky budou probíhat online vždy ve čtvrtek od 17:00 do 19:00
 • (Každá přednáška bude nahrávaná a přístupná přihlášeným účastníkům po dobu 48h)
Přednášející:
 • Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA
 • PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.
 • PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.
 • PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
 • Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
 • Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
 • Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
 • Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Jan Žák
Forma výuky:

Online, před platformu MS Teams

Přihlašování:

Přihlašování bylo ukončeno. (Chcete dostat informaci o spuštění přihlašování na naše kurzy? Zanechte nám zde svůj e-mail a my Vám dáme vědět.)

Podrobný obsah přednášek:
1. LEGISLATIVNÍ A ODBORNÉ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNí LÉKÁREN (25.11.2021)

Přednáška o základních legislativních požadavcích na provozně – technické vybavení lékáren a jejich personální zabezpečení.

Lékárna je zdravotnické zařízení poskytující lékárenskou a klinicko-farmaceutickou péči. Její místo ve zdravotnickém systému ČR je nenahraditelné. Je dostupnost této péče dostatečná a rovnoměrná?

Přednáška vysvětlí, zda máme v České republice regulovanou síť lékáren a jaké možnosti regulace existují v zahraničí.  Zodpoví základní otázku legislativních požadavků na zřízení lékárny. Mezi tyto požadavky zahrneme i otázku personálního zabezpečení provozu lékárny – budou popsány jednotlivé profese a jejich kompetence.

Součástí přednášky bude i krátká virtuální exkurze do lékárny – nahlédnete do zázemí veřejné lékárny.

Přednášející: PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D. (FaF)

2.  ZÁKLADY PODNIKÁNÍ VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU (2.12.2021)

Jak se liší podnikání od zaměstnání, kdy se do něj pustit a čím začít? Proč jsou některé obory pro podnikání přístupnější než jiné? Co by vlastně měl takový podnikatel umět a zvládat a v čem je specifické podnikání v oblasti farmacie? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky se dozvíte v on-line kurzu „Základy podnikání ve farmaceutickém průmyslu“ pořádaném Ekonomicko-správní fakultou MU.

Přednášející: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (ESF)

3. OTÁZKY LÉKOVÉ REGULACE A REGISTRACE LÉČIV  (9.12.2021)

Jaká je šance, že se z laboratorního objevu stane skutečně léčivo? Jak je taková cesta dlouhá a finančně náročná? Jak je garantováno, že je léčivý přípravek skutečně kvalitní?  

Velká část populace vnímá léčivé přípravky jako zboží. Svádí je k tomu i dostupnost volně prodejných léčivých přípravků mimo lékárny, např. na benzinových pumpách. Častým problémem je rovněž zaměňování potravních doplňků s registrovanými léčivými přípravky. Cílem přednášky je ilustrovat cestu, kterou musí absolvovat potenciální léčivo, než se z něj stane registrovaný léčivý přípravek.

Přednášející:  PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. (FaF)

4. ZÁKLADY MANAGEMENTU LÉKÁREN (6.1.2022)

V případě provozování vlastní lékárny potřebujete spolupracovníky, kteří spolu s Vámi zajistí její bezchybné fungování.
Jako manažer lékárny musíte postavit tým schopných pracovníků a poté přemýšlet, jak je správně vést a motivovat…

Přednášející: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (ESF)

5. DIGITÁLNÍ FARMACIE: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA (13.1.2022)

Jaké jsou benefity a rizika elektronizace v oblasti zdravotnictví? Historie, vývoj a výzvy budoucnosti pro jednotlivce, společnost, management, marketing, pharma-business?

Digitalizace zdravotnictví je v současné době chápána jako jedna z cest ke zlepšení zdraví obyvatel České republiky a je součástí postupné změny v systému zdravotních služeb. Jedná se o proces, který má v dlouhodobém horizontu mít příznivý dopad na kvalitu života.

Tato přednáška představí současný stav elektronizace zdravotnictví pohledem lékárenské péče. Zajisté je pro veřejnost nejznámější prvek elektronický recept. Nicméně toto není jediná inovace, představíme si i další méně viditelné aspekty tohoto procesu – např. v oblasti ověřování pravosti léčiv ve smyslu FMD.

Zkusíme se zamyslet nad budoucností, přínosy a riziky on-line zdravotních služeb.

Přednášející: PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D.​ (FaF)

6. MARKETING V ČINNOSTI LÉKÁRNY A VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU (20.1.2022)

Jakmile začnete provozovat lékárnu, stojíte před problémem, jak se o Vaší lékárně dozví zákazníci, kteří tam budou nakupovat a kteří se k Vám budou také rádi vracet, proto je třeba s ohledem na cílové skupiny zákazníků aplikovat konkrétní účinné formy marketingové komunikace.

Přednášející: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (ESF)

7. LÉKÁRNA ORIENTOVANÁ NA PACIENTA (27.1.2022)

Co všechno může lékárna nabídnout a s čím vším Vám v ní mohou kvalifikovaně poradit? Jak se v lékárně využívá elektronizace, digitalizace a telemedicína?

Lékárna by měla být místem, kde se pacienti dozvědí vše o svých lécích, získají informace o léčbě běžných onemocnění a také jim zde poradí s prevencí. Mezi činnosti, které může lékárna kvalifikovaně poskytovat patří například poradenství týkající se prevence onemocnění a úpravy životního stylu. Jako příklad lze uvést porady zabývající se odvykáním kouření nebo různé typy diet. K čím dál více nabízeným službám patří také screening a časná diagnostika. Běžné bývá měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, stanovení typu pleti a další. Stěžejní ale není jen naměření jednotlivých hodnot, ale jejich správná interpretace a návrhy řešení.

V současnosti diskutovaným problémem je možnost očkování v lékárnách. Je to v našich podmínkách reálné?

Jaká je budoucnost v medicíně a farmacii? Jaké jsou možnosti telemedicíny a e-komunikace a on-line poskytovaného poradenství? Nahradí prostředí internetu návštěvu v běžné kamenné lékárně?

Přednášející: PharmDr. Karel Vašut, Ph.D. (FaF)

8. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU  (3.2.2022)

Co odlišuje dobře řízené projekty od těch ostatních? Jsou úspěšnější, mají více spokojených spolupracovníků i partnerů a jejich výsledky jsou kvalitnější. Pokud chcete zlepšit řízení svých projektů a zjistit, jaké nástrahy na vás čekají a jak se jim vyhnout, nechte se inspirovat kurzem Projektové řízení ve farmaceutickém průmyslu, kde se dozvíte užitečné a praktické tipy, jak efektivně projekty řídit, ať už se jedná o vývoj nového léku nebo otevření lékárny.

Přednášející: Mgr. Ing. Jan Žák, Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (ESF)

9. VÝROBA A DISTRIBUCE LÉČIV V SOUVISLOSTI SE ZABRÁNĚNÍM VSTUPU PADĚLKŮ NA TRH (10.2.2022)

Výskyt padělků léčiv je velice nebezpečným jevem, proti kterému byla přijata řada opatření. Přednáška je zaměřena na rozbor příčin tohoto jevu a na nové povinnosti výrobců a distributorů léčiv v této souvislosti.

Co vše přispívá k rozšiřování padělků léčiv? Jaká je současná situace v této oblasti a jak vypadá právní úprava, která by měla omezit výskyt padělků a ilegálních přípravků, a jaká opatření již byla přijata? Jakou úlohu mají v tomto boji regulační orgány? Co jsou to ochranné prvky a pro která léčiva jsou povinně používány? Jaké úlohy mají národní úložiště a centrální úložiště?

Jaké nové povinnosti mají v této souvislosti výrobci a distributoři léčiv? Má paralelní trh s léčivy vliv na četnost výskytu padělků? Jaké jsou hlavní příčiny nedostupnosti některých léčivých přípravků?

Na všechny tyto otázky a na ještě mnoho dalších budete znát odpověď po absolvování této přednášky.

Přednášející: Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA (FaF)

10. FINANČNÍ ŘÍZENÍ LÉKÁRNY A JEHO SPECIFIKA (17.2.2022)

V okamžiku, kdy studenti dostudují a nastoupí do praxe se ukazuje, že si začínají uvědomovat potřebu prohloubení znalostí z oblasti financí a finančního řízení. Najednou podnikají nebo odpovídají za provoz lékárny, vydělávají vlastní peníze, a potřebují pochopit finanční stránku věci. Tito noví lékárníci jsou připraveni na každodenní klinické aspekty jejich profese, ale objevují se nové výzvy související s provozem nebo asistencí při provozování podniku. Cílem kurzu je poukázat na důležitost finanční stránky v procesu řízení lékárny. V rámci úvodního kurzu budou prezentována základní souvislosti finančního řízení relevantní pro provoz lékárny. Jedná se zejména o problematiku čtení finančních výkazů, pochopení základů finanční analýzy a finančních aspektů řízení zásob. Dále pak oblast rozpočtování a základy ocenění zboží a služeb.

Přednášející: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (ESF)

 


PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FaF

telefon: 541 562 953, 725 444 050
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info