Research activities


This institute specializes in the development of advanced oral and per oral drug delivery systems

Výzkumná a tvůrčí činnost

Farmaceutická technologie je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou, hodnocením a jištěním jakosti léků individuálně připravovaných nebo hromadně vyráběných. Studuje podmínky, za nichž je možné léčiva a farmaceutické pomocné látky přetvářet na léky, zákonitosti, kterými se tyto procesy řídí, a vztahy léků k účinku v nich aplikovaných léčiv.

V současné době se ústav zaměřuje zejména na vývoj moderních orálních a perorálních lékových systémů pro zajištění řízeného uvolňování a vyšší biologické dostupnosti léčiv pro humánní medicínu (matricové tablety, pelety, mikročástice, tobolky, rezervoárové systémy, dispergovatelné tablety, orodispergovatelné filmy, liquisolid systémy aj.). V rámci spolupráce s firmami studuje také ostatní lékové formy dle poptávky. V rámci svého výzkumu se akademičtí pracovníci a studenti zabývají také vývojem prostředků na rány na bázi různých polymerních nosičů. Nelze opomenou také spolupráci s jinými na první pohled vzdálenými obory např. aplikaci metod farmaceutické technologie pro vojenské účely.

Spolupracujeme s univerzitami i výzkumnými a komerčními firmami

Výzkumnou činnost Ústav farmaceutické technologie realizuje na základě domácí i mezinárodní spolupráce. Ústav farmaceutické technologie spolupracuje s řadou tuzemských univerzitních a výzkumných pracovišť, např. Ceitecem Brno, Fakultou veterinárního lékařství VFU, Lékařskou fakultou MU, Přírodovědeckou fakultou MU, Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, Chemickou fakultou VUT, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Brno aj.

Nelze opominout také spolupráci s farmaceutickými průmyslovými podniky Oritest spol. s.r.o. Praha, Oncomed manufacturing a.s. Brno, Angelini Pharma Česká republika s.r.o. Brno, VUAB Pharma a.s. Roztoky, Zentiva, a.s. Praha, aj.

Akademičtí pracovníci a doktorandi byli řešitelé či spoluřešitelé řady grantových projektů. Výsledky vědecko-výzkumné práce jsou zpravidla publikovány v převážně zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech. Kolektiv se zaměřuje také na patentování dosažených výsledků (patenty, užitné vzory).

Mezinárodní působení

V oblasti výzkumu jsou kontakty ústavu nejintenzivnější zejména s farmaceutickými fakultami a jinými oborově příbuznými pracovišti. Společné publikační výstupy a konferenční příspěvky byly realizovány ve spolupráci s akademickými pracovníky Farmaceutické fakulty Litevské univerzity zdravotnických věd (Kaunas, Litva), Farmaceutické fakulty Univerzity Henri Poincaré v Nancy (Francie), Semmelweisovy univerzity v Budapešti (Maďarsko), S.D. Asfendiyarov Kazašské národní lékařské univerzity v Almaty, s oddělením farmaceutického inženýrství na Univerzitě Franche-Comté v Besançonu (Francie) aj.

Studenti doktorského studijního programu absolvovali řadu zahraničních stáží na odborných pracovištích v zahraničí, jako např. v Irsku (Trinity College Dublin), Rakousku (University of Innsbruck), Německu (University of Hamburg) nebo Finsku (University of Helsinki).

Nelze opominout aktivní účast akademických pracovníků na evropských a světových konferencích zaměřených na farmaceutickou technologii. Zaměstnanci ústavu také zajišťovali výuku na zahraničních farmaceutických fakultách, jako např. na Slovensku (Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích) nebo Kazachstánu (S.D. Asfendiyarov Kazašské národní lékařské univerzity v Almaty). Jsou členové významné mezinárodní organizace APGI (International Society of Drug Delivery Sciences and Technology).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info