Výzkumná činnost


Náš výzkum se zaměřuje na syntézu, ověření struktury, studium fyzikálně-chemických vlastností a analytické hodnocení nových biologicky aktivních látek

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost ÚCHL se orientuje na syntézu, ověření struktury, studium fyzikálně-chemických vlastností a analytické hodnocení nových biologicky aktivních látek. Zabýváme se vývojem a přípravou látek s biologickou aktivitou zejména v oblasti neurodegenerativních chorob, kardiovaskulárních onemocnění, protinádorových látek s výrazným zřetelem na inhibici specifických enzymů, antimikrobiálních látek, protizánětlivých látek přírodního původu a jejich analogů a látek ovlivňujících průchod léčiva kožní barierou.

Dále se zabýváme designem a syntézou nových inhibitorů peptidas, zejména aminopeptidasy N, jako potenciálních antivirotik, kancerostatik nebo látek ovlivňujících CNS, včetně purifikace a strukturní charakterizace spektrálními metodami (NMR, IČ, MS). Spolupracujeme na strukturní charakterizaci látek izolovaných z rostlinného materiálu a studujeme využití instrumentální kolorimetrie v systému CIE L* a* b* pro farmaceutické a biochemické účely.

Část výzkumu je orientována na vývoj syntetických metod se zaměřením na katalytické reakce zprostředkované organokatalyzátory, tranzitními kovy využitelné zejména v asymetrické syntéze, chemií fluorovaných a perfluorovaných látek, syntézou heterocyklů, totální syntézou přírodních látek různého původu a také využitím enzymů v organické syntéze, dále na optimalizaci syntetických postupů, na vývoj a optimalizaci nebiologických metod zaměřených na hodnocení účinných látek, analýzu chemické struktury a fyzikálně-chemických vlastností, testování biologických vlastností a in silico hodnocení potenciálních léčiv, stanovení in vitro antiradikálové aktivity připravených sloučenin, studium lékových inkompatibilit a stanovení obsahu léčivých látek v různých farmaceutických formulacích.

Zabýváme se také separačními technikami (tenkovrstvá a vysokoúčinná kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza),  které využíváme pro nové aplikace pro inovace lékopisných postupů, separace slabých kyselin a bází, separace cukrů, jejich izomerů a derivátů v různých lékových formách a v potravních doplňcích.

Dále se zaměřujeme na studium prostupnosti velkých skupin léčiv přes biologické membrány a optimalizací struktur potenciálních enhancerů prostupnosti.

Spolupracujeme s univerzitami, výzkumnými institucemi a soukromými firmami

Výzkumná činnost ÚCHL je realizována na základě domácí i mezinárodní spolupráce. Ústav spolupracuje s řadou tuzemských univerzitních a výzkumných pracovišť, např. CEITEC Brno, Lékařskou fakultou MU, Přírodovědeckou fakultou MU, Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, Chemickou fakultou VUT, Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, Biofyzikálním ústavem AV ČR v Brně aj. Nelze opominout také spolupráci s farmaceutickými průmyslovými podniky.

Akademičtí pracovníci a doktorandi byli řešitelé či spoluřešitelé řady grantových projektů (GAČR, TAČR, FRVŠ, IGA VFU Brno, IVA VFU Brno, IMA VFU Brno). Učitelé se dále podílejí na tvorbě  učebních textů (skript) a monografií, vydaných v tištěné a/nebo elektronické formě.

Výsledky vědecko-výzkumné práce ústavu jsou publikovány v převážně zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech. Kolektiv se zaměřuje také na patentování dosažených výsledků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info