Promoce a imatrikulace

Magisterští studenti

Informace o imatrikulacích a promocích magisterských studentů jsou k dispozici na stránkách MU pod tímto tlačítkem:

Informace

Doktorští studenti

Promoce se konají v aule Právnické fakulty, Veveří 70, Brno.
Termíny promocí pro ak. rok 2023 jsou následující:

24. 3. 2023
22. 9. 2023

Obecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace a promoce se konají převážně v univerzitní aule v budově Právnické fakulty MU (Veveří 70, Brno), případně ve fakultních aulách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info