FAQ

Často kladené dotazy

Všeobecné dotazy

Je pro mě farmacie to pravé?

Je farmacie vlastně práce v lékárně? Ne tak docela. I když se studium farmacie točí kolem léčiv, netýká se jenom jejich výdeje v lékárně. Je mnohem komplexnější, než si možná myslíš.

Během studia farmacie si projdes všemi fázemi týkajícími se života léku – od jeho vzniku a syntézy v chemické laboratoři, přes vytvoření správné lékové formy, až po užití a působení léku na lidské tělo a mikroorganismy, které se v těle nacházejí. Dostane se samozřejmě také na právní a etické otázky. Takže pokud tě na střední škole bavily přírodní vědy, zejména chemie a biologie, baví tě komplexnost a nepohrdneš ani jinými vědami - sociálními či technickými, je pro tebe farmacie to pravé!

Jak se přihlásit ke studiu?

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně podaná e-přihláška, dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Podávání přihlášek probíhá do 29. 2. 2024 online na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/ Náš Informační systém ti se vším pomůže a provede tě podáním přihlášky od začátku do konce.

Jak u vás probíhají přijímačky?

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, ke které obdrží pozvánku.

Přijímací zkouška se skládá z oborových testů s okruhy z chemie, biologie a z testů všeobecných studijních předpokladů (VSP). Všechny části zkoušky si fakulta připravuje sama.

Úroveň oborových testů odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Co když studuji střední školu v zahraničí?

Maličkost! Jen je potřeba ověřit dosažení středního vzdělání.

Země, ze kterých uchazeč dokládá své střední vzdělání jsou rozděleny do těchto čtyř kategorií:

Země s mezivládními smlouvami

  • Absolventi slovenských, maďarských, polských, slovinských a německých středních škol dokládají úředně ověřené kopie dokladu o absolvování zahraničního středoškolského vzdělání. Není-li doklad vydán v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je nezbytné zajistit úřední překlad.

Ověření zahraničního SŠ vzdělání fakultou

  • Absolventi zahraničních středních škol mimo výše uvedené státy se mohou ucházet o jednorázové ověření podmínky přijetí ke studiu Farmaceutickou fakultou (junovat@pharm.muni.cz).
  • Ověření SŠ vzdělání vydané fakultou je platné pouze pro daný akademický rok a studijní program, do kterého se uchazeč hlásí.

Uznání zahraničního SŠ vzdělání krajským úřadem

  • Absolventi, kteří mají Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství některého z krajských úřadů v ČR, předloží úředně ověřenou kopii tohoto rozhodnutí vč. nostrifikační doložky. Nemusí absolvovat ověřování vzdělání fakultou.
  • Rozhodnutí o ověření SŠ vzdělání vydané krajským úřadem je platné pro všechny VŠ v České republice a jeho platnost není časově vymezena.

Absolventi Evropských škol

  • Absolventi, kteří získali zahraniční vzdělání v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol, předloží úředně ověřenou kopii osvědčení o Evropském bakalaureátu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Celé znění směrnice a veškeré informace nalezneš zde.

Co obnáší studium farmacie?

Český magisterský studijní program je uskutečňován v prezenční formě a standardní doba studia je pět let (10 semestrů).

První dva roky studia jsou zaměřeny na rozšiřování znalostí v oblasti přírodních a medicínských předmětů potřebných k pozdějšímu pochopení specifických předmětů farmacie. Jedná se např. o Organickou chemii, Botaniku, Morfologii a fyziologii člověka, Biochemii apod. Ve třetím a čtvrtém ročníku se studium skládá převážně z farmaceutických předmětů v čele se státnicovými předměty Farmakognozie, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie, Farmaceutická technologie a Sociální farmacie a lékárenství. Pátý ročník tvoří zpravidla povinná půlroční praxe, psaní diplomové práce, její obhajoba a státní závěrečné zkoušky, po jejichž úspěšném absolvování získáš titul magistr – ve zkratce Mgr., uváděný před jménem.

Výuka je založena na principu mezinárodně srovnatelného kreditního systému ECTS, který se skládá z povinných a povinně volitelných předmětů. Tyto předměty jsou ohodnoceny určitým počtem kreditů v závislosti na obtížnosti a časové náročnosti. Postup do dalšího roku studia je podmíněn získáním požadovaného počtu kreditů. Díky tomu můžeš absolvovat část studia v zahraničí. Diplom absolventa je uznáván ve všech zemích EU.

Během studia můžeš kromě studia v zahraničí vyjet na stáže, praxe, mezinárodní projekty, konference a granty, které naše fakulta a Masarykova univerzita zprostředkovává.

No a když se s magisterským titulem nespokojíš, můžeš pokračovat v dalším vzdělávání v rámci rigorózního řízení (titul PharmDr.), doktorského studijního programu (titul Ph.D.), specializačního či celoživotního vzdělávání.

Můžu studovat v angličtině?

Magisterský studijní program Farmacie nabízíme také kompletně v anglickém jazyce. Podmínky studia jsou stejné, jako u jeho české verze, ale tento program je placený ve formě školného. Poplatek za studium student platí ročně (za 2 semestry) a je ve výši 7 000 € (cca 180 000 Kč). V rámci tohoto programu máme studenty z celého světa od Ameriky, přes Afriku, Evropu až po Asii. Studium probíhá v menších skupinách. Přijímací řízení do anglického studijního programu probíhá zcela samostatně a přihlášky jsou přijímány standardně až do srpna. Do studia se tedy můžeš přihlásit třeba v případě neúspěchu v přijímacím řízení do českého studijního programu.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně podaná e-přihláška, dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Uchazeči přijatí ke studiu doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u řádného zápisu.

Více informací ti sdělí Studijní oddělení pro anglické studium:

e-mail: admission@pharm.muni.cz
telefon: + 420 602 247 584

A co po škole?

Absolvent má znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti přípravy a výroby léčiv a hodnocení jejich základních požadovaných vlastností. Absolventi jsou po studiu vybaveni nejen teoreticky a odborně, ale i prakticky a jejich nástupní platy jsou na nadprůměrné úrovni.

Vystudované farmaceuty můžeš potkat ve výzkumných a vývojových laboratořích farmaceutického, chemického, kosmetického nebo potravinářského průmyslu, ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, polikliniky, lékárny, laboratoře), výzkumných organizacích (Akademie věd ČR, specializované výzkumné ústavy jako je třeba Masarykův onkologický ústav a další), v řídících orgánech zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, ÚZIS), pracují také jako vědečtí pracovníci managementu lokálních i nadnárodních farmaceutických společností, v neziskovém sektoru podílejícím se na ochraně, podpoře a rozvoji zdraví jednotlivců, specifických skupin obyvatelstva i životního prostředí, v distribučních společnostech, ve společnostech zpracovávajících epidemiologická data (IT, dataanalýzy, bioanalýzy) či jako akademikové.

Průběh přijímacího řízení

Můžu podat přihlášku papírově?

Ne, přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU).

Do kdy musím doložit maturitní vysvědčení?

Maturitní vysvědčení (resp. jeho úředně ověřenou kopii) budete předkládat u zápisu do studia, tedy na přelomu června a července. Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou je jednou ze základních podmínek pro přijetí ke studiu. Pokud ještě maturitní vysvědčení mít nebudeš, je možné jej doložit nejpozději do 90 dnů od zápisu.

Kdy se dozvím, zda jste mě přijali ke studiu?

V souladu se zákonem o vysokých školách bude rozhodnutí o přijetí ke studiu vydáno do 30 dnů od ověření splnění podmínek pro přijetí ke studiu.


Na základě celkového bodového hodnocení písemných přijímacích zkoušek je sestaveno pořadí uchazečů. Pro přijetí ke studiu je rozhodující umístění v pořadí uchazečů podle celkového dosaženého počtu bodů. Uchazečům, kteří uspěli u přijímacích zkoušek, případně kterým byla přijímací zkouška prominuta, bude zaslán návrh na přijetí ke studiu a pozvánka k zápisu ke studiu. Uchazeč je u zápisu ke studiu povinen doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bude mu vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Vezmete mě i bez přijímaček?

Ano, děkan fakulty promine přijímací zkoušku uchazeči o studium, pokud se tento umístil do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti anebo předmětové olympiády z jednoho předmětu, který je součástí přijímacích zkoušek. Detailní informace jsou uvedeny v sekci "Podmínky přijímacího řízení".

Příprava na přijímačky

Z jakých knih se mám připravovat?

K přípravě na přijímací zkoušku doporučujeme studium učebnic biologie, chemie pro gymnázia, dle vzdělávacích standardů MŠMT ČR

Prodáváte sbírku testů k přijímačkám?

Sbírku testů k přijímacím zkouškám nevydáváme. Tematické okruhy k přípravě na
přijímací zkoušku a náhled modelových otázek jsou k dispozici tady, na našem webu.

Přijímací zkouška

Z kolika a jakých otázek sestává přijímací zkouška?

Písemná přijímací zkouška zahrnuje 3 části (40 bodů z biologie + 40 bodů z chemie + 20 bodů ze všeobecných studijních předpokladů). Otázky písemných přijímacích zkoušek jsou tvořeny různými typy otázek, např. mnohočetný výběr, otevřené otázky, přiřazovací otázky. Za písemné zkoušky lze tedy získat maximálně 100 bodů.

Uznáte mi výsledky testů studijních předpokladů z jiných fakult MU (TSP, OSP)?

Ne, testy přijímacích zkoušek si sestavujeme sami. Větší část tvoří oborové testy z biologie a chemie (celkem 80 % z maximálního počtu bodů), které jsou doplněny otázkami zaměřenými na všeobecné studijní předpoklady (celkem 20 % z maximálního počtu bodů). Část „Všeobecné studijní předpoklady“ zahrnuje především otázky orientované na základní analytické, numerické a logické myšlení a nezahrnuje otázky na kulturní a politický přehled.

Som zo Slovenska, budem mať otázky preložené do slovenčiny?

Ne, nebudete. Přijímací zkoušky probíhají v jazyce, v němž je realizována výuka studijního programu, do něhož se hlásíte, tedy v případě MSP Farmacie v češtině.

Budou přijímací zkoušky probíhat online?

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2023/2024 se konaly prezenčně v areálu Veterinární univerzity Brno, kde v současné době Farmaceutická fakulta sídlí. Uchazeče budeme instruovat v pozvánce k přijímačkám, kterou obdržíte nejpozději měsíc před jejich konáním. V případě mimořádných událostí a nepříznivého vývoje epidemické situace budeme samozřejmě postupovat v souladu s aktuální právní úpravou a nařízeními vyšších orgánů.

Lze přijímací zkoušku vykonat i v jiném než řádném termínu?

Ano, pokud se nemůže uchazeč ze závažných (zdravotních, rodinných, studijních apod.) a řádně doložených důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném řádném termínu, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. Bližší informace budou uvedeny v organizačních pokynech k přijímací zkoušce.

Studium na FaF MU

Organizujete Den otevřených dveří?

Samozřejmě! Open Day proběhne 23. 9. 2023 a Den otevřených dveří proběhne 2. 2. 2024. 

Je možné studovat Farmaceutickou fakultu MU při zaměstnání?

Magisterský studijní program Farmacie se vyučuje v prezenční (denní) formě studia, je tedy nezbytné účastnit se seminářů a laboratorních cvičení osobně v rozvrhem stanovené časy.

Mám za sebou studium na jiné VŠ. Uznáte mi některé předměty, pokud mě přijmete ke studiu u vás?

Pokud projdete přijímačkami a zapíšete se do studia, můžete si požádat o uznání zkoušek absolvovaných na jiné fakultě MU/jiné /VOŠ, které mají ekvivalent na naší fakultě. Uznání předmětů a započítání kreditů se řídí článkem 14 Studijního a zkušebního řádu MU a Opatřením děkanky č. 3/2020 k uznávání předmětů v MSP Farmacie na FaF MU.

Odpověď na mou otázku tady nemáte. Kam se mohu obrátit?

Veškeré dotazy či sdělení nám prosím posílejte rovnou na Studijní oddělení Farmaceutické fakulty MU, vždy vám rádi poradíme.

e-mail: studijni@pharm.muni.cz
telefon: +420 541 562 802

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info