Přijímací řízení do BSP Kosmetické prostředky na FaF MU
Tematické okruhy k přípravě na přijímací zkoušky

BIOLOGIE


1. Význam rostlin v přírodě a pro člověka.

2. Rostlinná buňka, její stavba a zvláštnosti.

3. Rostlinná pletiva a jejich soustavy.

4. Vegetativní orgány rostlin (kořen, stonek, list).

5. Rozmnožovací orgány rostlin (květ, semeno, spory).

6. Látkové složení rostlinného těla, dýchání a fotosyntéza.

7. Vodní režim a minerální výživa rostlin.

8. Růst a vývoj rostlin, jejich rozmnožování a pohyby.

9. Viry a bakterie, jejich význam pro člověka.

10. Sinice, houby, mechorosty a kapraďorosty, rodozměna u rostlin.

11. Nahosemenné rostliny.

12. Rozlišení jednoděložních a dvouděložních rostlin.

13. Hvězdicovité, hluchavkovité a lilkovité rostliny, jejich význam pro člověka a jeho zdraví.

14. Brukvovité, miříkovité, mákovité: jejich botanická charakteristika, význam pro člověka a jeho zdraví.

15. Růžovité, slezovité, krtičníkovité: jejich botanická charakteristika, význam pro člověka a jeho zdraví.

16. Ostatní dvouděložné rostliny, jejich význam pro člověka.

17. Jednoděložné rostliny, jejich význam pro člověka.

18. Lipnicovité, liliovité: jejich botanická charakteristika, význam pro člověka a jeho zdraví.

19. Významné rostlinné produkty využívané ve farmacii.

20. Přehled živočišné říše. Jednobuněční, prvoci (bičíkovci), kořenonožci, výtrusovci, obrvenky.

21. Mnohobuněční. Houby. Žáhavci. Ploštěnci, hlísti. Měkkýši, plži, mlži, hlavonožci. Kroužkovci.
Členovci. Klepítkatci. Žabernatci. Korýši. Vzdušnicovci.

22. Hmyz, význam hmyzu. Boj proti škůdcům. Ostnokožci.

23. Strunatci. Pláštěnci. Bezlebeční.

24. Obratlovci. Kruhoústí. Paryby. Ryby.

25. Obojživelníci.

26. Plazi.

27. Ptáci, význam ptáků.

28. Savci. Přehled tělesné stavby. Savci bez placenty. Savci s placentou.

29. Primáti. Člověk.

30. Základní znaky života.

31. Stupně uspořádanosti živých soustav (nebuněčné organismy, jednobuněčné organismy, kolonie,
mnohobuněčné organismy, společenstva).

32. Buňka (organizace, objevy). Chemické složení buňky (prvky, sloučeniny). Struktura buňky
(mikroskopická a submikroskopická struktura, organely, základní cytoplasma).

33. Výměna látek mezi buňkou a prostředím (buněčné povrchy, regulace příjmu a výdeje látek).

34. Přeměna energie v buňce (získávání energie - fotosyntéza, heterotrofie, autotrofie, uvolňování a
přenos energie).

35. Syntéza bílkovin a nukleových kyselin.

36. Jádro buňky, ribozomy, endoplasmatické retikulum.

37. Rozmnožován buněk. Mitóza.

38. Vznik a vývoj buněčných organismů. Rozmnožování. Individuální vývoj.

39. Dědičnost a proměnlivost. Základy genetiky. Molekulární genetika.

40. Dědičnost a jaderné chromosomy.

41. Genetika mnohobuněčných organismů. Křížení.
42. Genetika populací. Šlechtitelství, genetika člověka.

43. Původ a evoluce života na Zemi.

44. Vznik a evoluce druhů. Darwin.

45. Základy ekologie. Organismus a prostředí.

46. Živočišná buňka, tkáně a orgány. Základní rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou.

47. Pohybové ústrojí, svalový pohyb.

48. Opěrné struktury. Kostra člověka a živočichů.

49. Nervová buňka a podráždění.

50. Nervová soustava, reflexní oblouk, typy nervových soustav v živočišné říši a nervová soustava
člověka.

51. Smyslové orgány, smyslové buňky.

52. Orgány založené na fotoreceptorech a chemoreceptorech.

53. Trávicí soustava a trávení, základní děje při trávení, typy trávicích soustav.

54. Dýchání a dýchací orgány, fyzikální podmínky dýchání.

55. Dýchací orgány člověka a živočichů, přenos plynů tělní tekutinou.

56. Tělní tekutiny a jejich oběh, vlastnosti a složení krve, krevní skupiny.

57. Vylučování, řízení stálosti vnitřního prostředí.

58. Zvláštnosti živočišného metabolismu, vitamíny.

59. Hormonální regulace, obranné systémy.


CHEMIE


1. Základní chemické pojmy, základní chemické zákony.

2. Složení atomového jádra, radioaktivita.

3. Elektronový obal atomu (atomové orbitaly, kvantová čísla).

4. Složení molekul, chemické vazby.

5. Kovalentní vazba, předpoklady vzniku, molekulové orbitaly, hybridizace atomových orbitalů.

6. Koordinačně kovalentní vazba, polarita kovalentní vazby.

7. Iontová vazba.

8. Názvosloví anorganických sloučenin.

9. Periodický zákon, periodická soustava prvků.

10. Vodík, příprava, výroba, vlastnosti.

11. Voda - struktura, vlastnosti, hydratace.

12. Alkalické kovy a jejich sloučeniny.

13. Kovy alkalických zemin a jejich sloučeniny.

14. Hliník a jeho sloučeniny.

15. Prvky 4. skupiny - uhlík, křemík, jejich oxidy a kyseliny.

16. Prvky 5. skupiny - dusík, fosfor, jejich oxidy a kyseliny.

17. Chalkogeny - kyslík, síra - příprava, vlastnosti, význam.

18. Halogeny, halogenovodíky.

19. Železo - výskyt, výroba, sloučeniny, význam.

20. Základní typy chemických reakcí.

21. Chemické rovnice, stechiometrické výpočty podle rovnic.

22. Oxidace a redukce (oxidační číslo, oxidačně-redukční rovnice).

23. Roztoky a jejich kvantitativní složení.

24. Výpočty hmotnostních a látkových koncentrací.

25. Výpočty objemu plynů.

26. Kyseliny a zásady, acidobazické poměry v roztocích, pH, hydrolýza solí.

27. Organické sloučeniny, struktura, vazby, vzorce.

28. Izomerie v organické chemii.

29. Rozdělení uhlovodíků, homologická řada, názvosloví.

30. Alkany - charakteristika, chemické vlastnosti.

31. Alkeny - charakteristika, příprava, chemické vlastnosti (adice, Markovnikovo pravidlo, polymerace).

32. Alkiny - charakteristika, výroba ethinu, jeho vlastnosti.

33. Areny - charakteristika, fyzikální a chemické vlastnosti, elektrofilní substituce.

34. Halogenuhlovodíky - charakteristika, příprava, chemické vlastnosti.

35. Alkoholy a fenoly - charakteristika, rozdělení, reaktivita.

36. Organická rozpouštědla - vlastnosti, polarita (alkoholy, halogenuhlovodíky aj).
37. Ethery - charakteristika, příprava, význam.

38. Aldehydy - názvosloví, příprava, vlastnosti (adice vody, reakce s alkoholy, oxidace, polymerace).

39. Ketony - názvosloví, příprava, vlastnosti (redukce a reakce shodné s aldehydy).

40. Karboxylové kyseliny - názvosloví, příprava, vlastnosti; alifatické mono- a dikarboxylové,
aromatické.

41. Deriváty karboxylových kyselin anhydridy, estery, amidy, příprava.

42. Substituované karboxylové kyseliny halogen- a hydroxykarboxylové kyseliny.

43. Nitrosloučeniny - charakteristika, příprava, redukce nitrosloučenin.

44. Aminy alifatické, aromatické, bazicita, reaktivita, výroba anilinu.

45. Aminokyseliny - charakteristika, amfoterita, příklady.

46. Heterocyklické sloučeniny - charakteristika a rozdělení, vzorce základních heterocyklů.

47. Typy organických reakcí (substituce, adice, eliminace), I a M efekty, elektrofilní a nukleofilní činidla.

48. Sacharidy rozdělení, vlastnosti (asymetrický uhlík, optická aktivita).

49. Monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy - charakteristika, příklady.

50. Bílkoviny složení, struktura, rozdělení, peptidová vazba, vlastnosti, význam.

51. Alkaloidy, nukleové kyseliny, lipidy.

52. Biokatalyzátory (enzymy, vitamíny, hormony).

53. Metabolismus tuků, bílkovin a sacharidů.

54. Makromolekulární látky - polymerace, polykondenzace, příklady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info