Přijímací řízení do BSP Kosmetické prostředky na FaF MU
Modelové otázky

(správné odpovědi jsou zvýrazněny tučně)


BIOLOGIE

1. Buňka bakterií se rozmnožuje:
A) příčným dělením

B) redukčním dělením

C) pučením

D) partenogeneticky


2. Při fotosyntéze:

A) vzniká kysličník uhličitý

B) se spotřebovává kyslík

C) vzniká voda, amoniak a energie

D) vzniká kyslík


3. Jeden z řetězců DNA má v určitém místě následující pořadí nukleotidů ACGAT. Jaké pořadí
nukleotidů má v daném úseku druhý řetězec téže molekuly?

A) TCGAT

B) TGCTA

C) ACGAT

D) TGCTU


4. Streptokoky tvoří:

A) spirály

B) řetízky

C) hrozny

D) sporangiofory


5. Termín herba označuje:

A) kořen

B) plod

C) květ

D) nať


6. Podmíněné reflexy jsou:

A) druhově specifické

B) trvalé

C) vrozené

D) získané


7. Dusíkaté látky se silným účinkem na organismus se nazývají:

A) uhlovodany

B) silice

C) třísloviny

D) alkaloidy

8. V lýkové části rostlin jsou:
A) cévy a cévice

B) svěrací buňky

C) sítkovice

D) pokožkové buňky


9. Aktivní centrum enzymu určuje:

A) postup syntézy enzymu

B) rychlost katalytické reakce

C) katalytickou funkci a specificitu

D) žádná odpověď není správná


10. Uvolněná energie se v buňce ukládá v:

A) ATP

B) AMP

C) adenozinu

D) ribóze

 


CHEMIE


1. Cd(ClO4)2 je:

A) chlorečnan vápenatý

B) chloristan kademnatý

C) chlorečnan kademnatý

D) chloristan měďnatý


2. Která z uvedených částic atomu nenese elementární náboj?

A) proton

B) nukleon

C) neutron

D) elektron


3. V jakém hybridním stavu je atom síry v molekule fluoridu sírového?

A) sp3

B) sp3d

C) dsp2

D) sp3d2


4. Ve které z uvedených sloučenin není přítomna iontová vazba?

A) chlorid draselný

B) chlorid vápenatý

C) chlorid fosforitý

D) bromid draselný


5. Při elektrolýze zředěného roztoku kyseliny sírové se protony (ve formě H3O+):

A) neutralizují

B) vylučují na anodě

C) vylučují na katodě

D) při elektrolýze se nemění


6. Hodnota pH = 6 označuje roztok:

A) neutrální

B) silně kyselý

C) slabě kyselý

D) alkalický


 7. V roztoku o koncentraci iontů H3O+ = 110-9 mol·l-1 je koncentrace OH- iontů:
A) 1·109 mol·l-1

B) 1·10-5 mol·l-1

C) 5·10-1 mol·l-1

D) 5·10-14 mol·l-1


8. Který z uvedených prvků nemá oxidační účinky?

A) Cl2

B) O2

C) Zn

D) P


9. Počet valenčních elektronů je roven:

A) číslu neutronovému

B) číslu skupiny

C) číslu periody

D) číslu nukleonovému


10. Vyzářením částice alfa radionuklidem se jeho:

A) protonové číslo zmenší o dvě jednotky

B) protonové číslo zvětší o dvě jednotky

C) protonové číslo se nezmění

D) protonové číslo se zmenší o jednotku

 


VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY


1. Jan dostal v lékárně jedno balení léku, které obsahuje 8 tablet. Lékař určil, aby byly užívány po 10 hodinách. Jan spolkl první tabletu ve středu v 9 hodin dopoledne. Který den a v kolik hodin spolkl poslední tabletu?

A) sobota 7:00

B) pátek 21:00

C) sobota 17:00

D) pátek 23:00


2. Určete, jaké je další číslo této řady: 3, 5, 8, 10, 13, ...?

15


3. Do skleničky s 250 g vody bylo vhozeno 5 kostek cukru, každá o hmotnosti 2,1 g. Kolikaprocentní
roztok cukru vznikl?

A) 2%

B) 4%

C) 5%

D) 6%

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info