Děkan fakulty ocenil autory vynikajících diplomových prací

S podporou interního univerzitního programu, zaměřeného na rozvoj excelentních studijních programů napříč celou Masarykovou univerzitou, na Farmaceutické fakultě v letech 2023–2025 řešíme projekt „Podpora excelence ve vybraných oblastech MSP Farmacie“. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj badatelsky orientované výuky, která v našem magisterském programu Farmacie je reprezentována zejména tvorbou diplomové práce, jako vlastního výzkumně či aplikačně orientovaného projektu každého posluchače.

4. 7. 2024

Bez popisku

Díky podpoře projektu byl děkanem fakulty vyhlášen stipendijní program pro podporu excelentních diplomových prací, obhájených v MSP Farmacie. Program si klade za cíl podpořit autory vynikajících prací, které jsou charakterizovány vysokou odbornou kvalitou, propracovaností a vynikajícím způsobem prezentace výsledků. Návrhy na ocenění diplomových prací a jejich autorů předkládali předsedové komisí, před nimiž se práce obhajovaly na jednotlivých ústavech FaF ve státnicovém období jarního semestru 2024. Záměrem programu je také motivace studentů k dosažení kvalitních výsledků formou vypracování diplomové práce v anglickém jazyce, což ve studijním programu vyučovaném v českém jazyce představuje kvalitativně vyšší cíl a výrazně přispívá ke zvýšení úrovně studia a k internacionalizaci prostředí fakulty.

V souladu s pravidly stipendijního programu bylo oceněno devět prací. Na veřejné části řádného zasedání Vědecké rady FaF, konaného dne 27. 6. 2024 proběhlo jejich představení a byly jejich autorům panem děkanem předány slavnostní diplomy. Oceněni byli i jejich vedoucí, kteří je při výzkumu, zpracování a tvorbě prací metodicky vedli.

  • Adéla Husáková: Nové potenciální inhibitory isoenzymu karboanhydrázy IX (vedoucí: Eva Havránková, Ph.D.)
  • Jana Jourová: Včelí produkty v dějinách farmacie a kosmetiky (vedoucí: Tünde Ambrus, Ph.D.)
  • Romana Kunovská: Fytochemická analýza Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell., Asteraceae (vedoucí: Dagmar Jankovská, Ph.D.)
  • Natálie Mikerásková: Optimalizace složení tobolek se zpožděným uvolňováním připravených 3D tiskem (vedoucí: Mgr. Jan Muselík, Ph.D.)
  • Lucie Pruknerová: Nová platinová léčiva pro terapii karcinomu plic (vedoucí: RNDr. Jan Hošek, Ph.D.)
  • Veronika Hanh Tranová: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky u pacientů s nádory plic léčených inhibitory kontrolního bodu (vedoucí: PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.)
  • Tom Bregin: Extraction and isolation of secondary metabolites from selected Uvaria species (vedoucí: PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.)
  • Lola Medetbekova: Innovation of pharmacopoeial procedures. Determination of nimesulide in drugs by separation methods (HPLC) (vedoucí: RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D.)
  • Andrea Riedlová: New cellulose-based materials for wound healing (vedoucí: Mgr. Alžběta Kružicová, Ph.D.)

Gratulujeme všem oceněným a děkujeme, že svou prací a vynaloženým úsilím zvyšují úroveň vzdělávání a výzkumu na půdě Farmaceutické fakulty!

Ocenění vynikajících diplomových prací bylo realizováno v rámci projektu „Podpora excelence ve vybraných oblastech MSP Farmacie“ (MUNI/ESPRO/0885/2023).

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info