pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  2021-05
3. 5. 2021, 10:36

NEWSLETTER PHARM MUNI

FAKULTA

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA

Vážení kolegové, vážené kolegyně, studenti a studentky,  

od 1. 4. jsem byl jmenován do funkce děkana naší fakulty a rád bych vám i touto cestou poděkoval za podporu, které se mi ve volbách i po nich dostalo. Naše fakulta se aktuálně nachází v situaci, která je v její historii zcela mimořádná. A to nejen kvůli epidemickým opatřením, díky nimž se nemůžeme potkávat osobně do takové míry, jak bychom si přáli, ale zejména z důvodu přesunu na Masarykovu univerzitu, který je spojen s možností velkého rozvoje, ale také s úkoly, jenž z toho pro nás vyplývají.  

Věřím, že společným úsilím se nám podaří zvládnout jak adaptaci na nové podmínky vyvolané epidemickou situací, tak úspěšné začlenění do Masarykovy univerzity a plánovaný přesun fakulty do Univerzitního kampusu Bohunice. Více o tom, co nás čeká, se dozvíte v rozhovoru zde.

David Vetchý
děkan fakulty

Farmaceutická fakulta má nové vedení

Farmaceutická fakulta má nový tým vedení. Spolu s děkanem, doc. PharmDr. Mgr. Davidem Vetchým, Ph.D., ho budou tvořit tři proděkani, jedna proděkanka a tajemnice fakulty. Jedná se o:

Bližší představení proděkanů včetně jejich vědeckého zaměření i jednotlivých gescí najdete na webu fakulty.

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

V jarním semestru bude výuka probíhat kombinací distanční (přednášky, semináře) a prezenční (laboratorní cvičení, vybrané semináře) formy. Pro aktuální informace o způsobu organizace výuky v jednotlivých předmětech sledujte IS MU, pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
Pokyn FaF MU č. 2/2021 "Realizace výuky v jarním semestru akademického roku 2020/2021"
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Při vstupu do budov univerzity a prezenční výuky nezapomínejte prosím na ochranu nosu a úst, dezinfekci rukou a dodržování bezpečných rozestupů. Pro studenty prezenční výuky platí povinnost testování.

Jaro 2021
1. 3. 2021 – 28. 5. 2021 výuka (13 týdnů)
31. 5. 2021 – 9. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů)
23. 8. 2021 - 10. 9. 2021 prodloužené zkouškové období (3 týdny)

Témata diplomových prací pro studenty 3. ročníku:
Vypsání témat do IS MU  do 9. 5. 2021
Registrace studentů         od 10. 5. 2021 17:00 do 23. 5. 2021

PRO STUDENTY 5. ROČNÍKU:

do 9. 5. podávání přihlášek ke SZZ přes IS
31. 5. - 4. 6.  termín obhajob DP
7. 6. - 11. 6.  termín SZZ
přesné termíny a rozdělení studentů budou zveřejněny v IS do 14. 5.

termín a průběh promocí bude upřesněn v závislosti na aktuální epidemické situaci

PERSONÁLNÍ

Novou manažerkou pro vědu a výzkum a studijní referentkou pro DSP je od 3. 5. Markéta Koželouhová. Její kancelář najdete na Studijním oddělení.

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY

ZASEDÁNÍ AS FAF MU

Vzhledem k personálním změnám ve vedení fakulty došlo ke změnám ve složení Akademického senátu FaF MU. Ten na svém zasedání dne 22. 4. zvolil Volební a mandátovou komisi, která následně vyhlásila doplňovací volby na poslední uvolněný mandát. Nové složení senátu lze najít zde. Akademický senát ve svém aktuálním složení se kladně vyjádřil ke jmenování děkanem navržených proděkanů.

 

VĚDA&VÝZKUM

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

V úterý 27. 4. 2021 proběhla online formou tradiční Studentská vědecká konference. V dopoledním programu proběhly tři sekce magisterských vědeckých projektů, celkem se představilo 20 studentů, odpoledne pak měla v tomto ročníku premiéru sekce doktorských studentů, kteří představili dohromady 13 příspěvků.
Výsledky jednotlivých sekcí najdete zde.

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání pro veřejnost

Institut celoživotního vzdělávání Farmaceutické fakulty chystá v květnu a červnu několik kurzů určených pro veřejnost. V květnu to budou dva kurzy zaměřené na soft-skills: Stres pod kontrolou. Tady a teď! (10. a 13. 5., online) a Prezentace nebo projev... Proč ne? (20., 24. a 27. 5., online). V červnu potom přednáška Správné zacházení (nejen) s léky s ohledem na životní prostředí (2. 6., online), na kterou bude na podzim 2021 navazovat celý blok online-přednášek k tématu „Léčiva v životním prostředí“. Na červen je také plánován online kurz Doporučit "Nekuřte" nestačí.

VĚDA&VÝZKUM

OPEN SCIENCE Roadshow na FaF

Cílem Open Science Roadshow na MUNI je představit akademickým pracovníkům fakult návrh Strategie Open Science MUNI 2022-2028 a získat jejich zpětnou vazbu pro finalizaci dokumentu.
Setkání pro akademickou obec FaF proběhne 25. 5. od 14 do 16 h online.
Open Science neboli “moderní zpřístupnění a správa vědeckých výsledků” je v akademických kruzích aktuálním tématem jak v zahraničí tak u nás.
Strategie Open Science MUNI 2022-2028 má usnadnit pracovníkům MU adaptaci na blížící se změny vědecké praxe, primárně v oblasti Open Access a FAIR Data.

 

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ

NOVINKY PROJEKTOVÉ PODPORY

Vědci z naší fakulty podali celkem 8 projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2022.
U dvou grantových projektů z Ústavu přírodních léčiv vystupuje FaF MU jako hlavní řešitel, u dalších šesti projektů jako spoluřešitel. Na projektech spolupracujeme jak s dalšími pracovišti MU (PřF, LF, CEITEC), tak s Mendelovou univerzitou v Brně, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Veterinární univerzitou, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, Ústavem makromolekulární chemie a Ústavem analytické chemie AV ČR.
Informace o aktuálních výzvách najdete na webu projektové podpory.

UNIE STUDENTŮ FARMACIE

Mobility Days Vol. 2

Unie studentů farmacie ve spolupráci s Centrem zahraniční spolupráce MU a s Farmaceutickou fakultou MU přichystala přednášky s názvem "Jak vyzrát na mobility? " a "Jak se studuje na Weizmannově institutu věd?". V druhé přednášce se studenti mohou těšit na osobní příběh a zkušenosti izraelského doktoranda studujícího na tomto prestižním institutu. Přednášky se konají 5. a 6. 5., více informací najdete zde.

PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ

5. - 6. 5. Mobility Days Vol. 2.

10. - 13. 5. Stres pod kontrolou. Tady a teď!

13. 5. Věda čeká na Tebe - prezentace výzkumných skupin na FaF MU

20. - 27. 5. Prezentace nebo projev ... proč ne?

25. 5. Open Science Roadshow na FaF

PŘEDSTAVUJEME

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ FARMACIE

Potenciální léčivé látky se před testováním na lidech musí vyzkoušet na buněčných a tkáňových kulturách. Na tomto ústavu se věnujeme i genetice a mikrobiologii – tedy bakteriím a v současné hodně skloňovaným virům.

 

Univerzitní semafor

Informace k aktuálně platným opatřením najdete zde.

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook